turbines-400.jpg
Właściwie dobrany olej wydłuża czas eksploatacji urządzenia 
 
Ciecze izolacyjne w urządzeniach wysokonapięciowych poza rolą izolacji ciekłej spełniają kilka ważnych funkcji m.in. stanowią medium chłodzące, znacznie zwiększają wytrzymałość dielektryczną izolacji papierowej oraz zabezpieczają elementy wewnętrzne przed bezpośrednim dostępem wilgoci i powietrza.
Najczęściej stosowaną grupą cieczy izolacyjnych stanowią oleje mineralne, w tym oleje naftenowe pochodzące z głębokiej przeróbki specjalnych gatunków ropy naftowej.

Ciecze izolacyjne dopuszczone do stosowania w urządzeniach elektroenergetycznych muszą spełniać wymagania normy IEC 60296. Jednocześnie zabronione jest stosowanie olejów zawierających szkodliwe dla zdrowia związki PCB.

Oleje stosowane w transformatorach w zależności od stawianych im wymagań mogą być nieinhibitowane i inhibitowane. Dodatek inhibitora przekłada się bezpośrednio na stabilność oksydacyjną oleju, która w olejach inhibitowanych jest znacznie podwyższona.

Olej elektroizolacyjny tak jak każdy inny olej przemysłowy podlega procesom starzenia. Szybkość oraz charakterystyka czasowa starzenia uzależniona jest od czynników takich jak:
- rodzaj oleju
- dostęp powietrza
- temperatura pracy
- zawartość wody
- uszkodzenia wewnętrzne

Powstające produkty starzenia przyspieszają proces degradacji izolacji stałej transformatora, dlatego właściwy dobór oleju oraz systematyczny monitoring procesów starzenia ma bezpośredni wpływ na okres eksploatacji urządzeń.

Przed zakupem oleju wskazane jest określenie jego zastosowania pod względem funkcji i typu urządzenia a mianowicie:
- olej do całkowitego napełnienie
- olej do uzupełnienia braków
- olej świeży lub po obróbce
- olej dla aparatury rozdzielczej, pomiarowej, łączeniowej
- określenie parametrów i środowiska pracy urządzenia

Każdy z tych parametrów przekłada się na określenie właściwej klasy i typu oleju. Niemniej istotne jest również określenie stopnia przygotowania samego oleju. Oleje dostępne w sprzedaży często charakteryzują się niskimi właściwościami napięcia przebicia i podwyższoną zawartością wody. W związku z tym olej taki wymaga wstępnego przygotowania by mógł być wykorzystany do zalania transformatora.
 

Kompleksowe badania

Badania olejów elektroizolacyjnych prowadzone są w oparciu o normy IEC z zachowaniem zasad GLP i są czynnikiem niezbędnym dla wykonania właściwej diagnostyki urządzenia.

Szczegółowa diagnostyka

Wiedza i doświadczenie pozwalają w oparciu o wyniki badań dokonać trafnej diagnozy przyczyn awarii, zabezpieczyć się przed jej wystąpieniem lub planować konserwacje i remonty.

Właściwy dobór oleju

Tylko olej o właściwej dla danego urządzenia charakterystyce pozwoli długo eksploatować urządzenie. Często parametry fizykochemiczne oleju wpływają na przyczyny awarii.